فیزیک و کیهان شناسی

علم فیزیک
تعریف لغت نامه ای فیزیک “مطالعه ماده، انرژی و برهمکنش بین آنها” است، اما تعریف واقعی یا دقیق آن را می توان پرسیدن سوال های بنیادی و تلاش برای پاسخ گویی به آنها با مشاهده و آزمایش دانست. پدیده های مختلفی در اطراف ما رخ می دهد که به سادگی از کنار آن ها می گذریم اما اگر کمی کنجکاو باشیم به دنبال یافتن علل آن ها خواهیم بود. خیلی از پدیده ها را می توان به سادگی فهمید فقط کافی است اطلاعات پایه ای خوب و دقیق از آن داشت. اگر این اطلاعات به خوبی و با زبان ساده و مفید و مختصر منتقل شود و کاربردی باشد فهمیدن آن نیز شیرین خواهد بود. در این بخش علوم پایه ای فیزیک را به زبانی دیگر خواهید آموخت. از فیزیک لذت ببرید و بکار بگیرد.

Acoustic physics

Newton's Gravity

Elementary Electronics

Physics and CosmologyRelativityQuantum Physics

فیزیک در دنیای ما

خب اگر با مفاهیم پایه ای علم فیزیک آشنا شدید و یا دانشجوی فیزیک و یا از علاقمندان به علم شیرین فیزیک هستید و می خواهید جنبه های کاربردی آن را در دنیای اطراف خود ببینید در این بخش می توانید دنیای رو به رشد آن را دنبال کنید و با مفاهیم جدیدتری آشنا شوید.

Nano-physicsnuclear physicsAtomic-and-molecular physicsParticle Physics-Fundamental
PhotonicsPhysics and Plasma EngineeringLaser physicsSolid state physics
Gravity physicsQuantum informationComputational PhysicsComplex system physics
MeteorologyGeophysicsMedical Physicsastrophysics