مقالات الکترونیک و رباتیک

دنیای الکترونیکی – فردای رباتیک

در این بخش از وب سایت میتوانید مقالاتی در مورد دو دسته مهم علوم  یعنی رباتیک و الکترونیک را پیدا کنید  که در زمینه های مختلف الکترونیک و  رباتیک نوشته شده است. برخی از مقالات به صورت تئوریک  هستند  و برخی دیگر نیز عملی بوده و میتوانید با  اطلاعاتی که به دست می آورید آزمایشات عملی  انجام داده و یک سیستم حقیقی را پیاده کنید.

[post_grid id=”2367″]