به آسمان نگاه کرد احساس دلتنگی عجیبی نسبت به ستاره ها داشت