جهان هولوگرافی قسمت اول

آیا این جهانی که مشاهده میکنیم فقط و فقط برداشت ذهن ما است و واقعیت چیز دیگری است؟ با شنیدن نام جهان هولوگرافی یا جهان هولوگرافیک شاید خیلی از شما خوانندگان گرامی که تازه...