یکی از اصلی ترین مشخصه های علوم انجام آزمایشات است . در اینجا شما در امور آزمایشات و انجام پروژه های مختلفی قرار میگیرید.