آشنایی با زبان های برنامه نویسی و زبان پایتون

آیا با زبان های برنامه نویسی حوزه هوش مصنوعی آشنایی دارید ؟

آشنایی با زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی